Služby a realizované projekty

Poskytujeme poradenství v oblastech strategického rozvoje organizací i systémů, platebních mechanizmů, integrace a kvality zdravotní péče pro všechny subjekty působící v oblasti zdravotnictví – zdravotní pojišťovny, dodavatele, veřejnou správu i poskytovatele. Pomáháme investorům zorientovat se na českém a slovenském trhu.

Zdravotní pojišťovny

Využívejte vlastní data pro zefektivnění smluv a úhrad a zvýšení kvality péče o vaše klienty

Pomůžeme vám využít vaše data jako podporu pro řízení nákladů, nastavení vztahů s poskytovateli zdravotní péče i organizaci péče o pacienta. Dokážeme do praktické podoby převést jak zahraniční zkušenosti a trendy, tak doporučení odborných společností a institucí.

Ukázat příklady ↓

Telekonzultace

Detailní rešerš zahraničních zkušeností s telemedicínou a telekonzultacemi. Návrh postupu pro zavádění telekonzultací u ambulantních poskytovatelů, včetně modelu triage akutních pacientů a vstupního self-monitoring dotazníku pro chronicky nemocné pacienty.

Analýza standardu péče o chronické pacienti a návrh kontraktu

Analýza dodržování standardu léčby a farmakoterapie o chronické pacienty a návrh inovativního kontraktu a indikátorů kvality se zaměřením na zvyšování kvality a efektivnosti péče v oblasti kardiologie

Návrh inovativních P4P kontraktů pro ambulantní poskytovatele

Detailní rešerše zahraničních zkušeností v oblasti inovativních kontraktů typu P4P s indikátory kvality a efektivnosti. Návrh a spolupráce na vyjednávaní s poskytovateli zdravotních služeb.

Analýza klinické produkce ambulantních specialistů

Analýza klinické produkce ambulantních specialistů v jednotlivých odbornostech se zaměřením na náklady a kvalitu péče a odhalení nestandardního chování poskytovatelů.

Disease management programy - od studie proveditelnosti přes návrh a implementaci programu po jeho hodnocení

Zavedení disease management programu zahrnující detailní rešerši zahraničních zkušeností, studii proveditelnosti v lokálních podmínkách, návrh a implementaci programu, hodnocení jeho výsledků a následné přizpůsobení aktuálním potřebám.

Zavádění DRG klasifikace do úhradového mechanizmu ve smlouvách s nemocnicemi

Projektové vedení, podpora implementace DRG včetně přípravy revizního systému a analýza změn chování poskytovatelů pod vlivem nového smluvního uspořádání.

Strategie rozvoje zdravotního systému

Komplexní analýza systému zdravotnictví v kontextu měnících se zdravotních potřeb a očekávání obyvatel a strategie jeho dalšího rozvoje.

Nástroj pro standardizaci péče v ambulancích praktických lékařů

Analýza preskripce antibiotik u praktických lékařů a její pravidelné vyhodnocování s cílem omezit preskripci antibiotik v neopodstatněných případech. Součástí je i nastavení finančních motivací pro poskytovatele.

Strategie pro zdravotní pojišťovnu

Zhodnocení současného postavení na trhu, hlavních rizik a příležitostí v měnícím se prostředí, navržení hlavních strategických kroků.

Analýza dlouhodobé zdravotní péče

Analýza struktury poskytovatelů následné a dlouhodobé péče včetně vyhodnocení jejich produkce, adaptace zahraničních zkušeností do místního prostředí, modelace dopadu demografických změn na potřebu dlouhodobé péče.

Dodavatelé

Poznejte širší souvislosti úhrad zdravotní péče a získejte nové podněty pro podporu vašich produktů

Konzultace i workshopy plně přizpůsobujeme vašim požadavkům a potřebám. Seznámíme vás s celkovým regulačním a smluvním prostředím ovlivňujícím rozhodování poskytovatelů zdravotních služeb a identifikujeme klíčové body pro racionální uplatnění inovativních produktů.

Ukázat příklady ↓

Podpora možnosti korektního vykazování všech výkonů související s medicínskou technologií

Rešerše zahraničních klasifikačních systémů s přípravou podkladů pro úpravu a doplnění místní klasifikace.

Product book

Mapování produktového portfolia dodavatelské firmy na existující klasifikační a úhradové systémy a zhodnocení dopadu zavedení nové technologie na úhrady poskytovatelům.

Zhodnocení českého trhu pro zahraničního investora

Vyhodnocení potenciálu trhu v oblasti laboratorních segmentů a očních klinik.

Workshopy představující úhradové systémy

Představení principů úhradových mechanizmů a finančních vztahů mezi plátci a poskytovateli s důrazem na aktuální znění úhradové vyhlášky a změny principů úhrad v čase.

Implementace disease management programu v bariatrii

Komplexní rešerše ERABS postupů, zmapování a standardizace procesů předoperační přípravy a edukace pacienta, hospitalizace a následné péče na dvou bariatrických pracovištích s cílem připravit ucelený disease management program v oblasti, ve které dodavatel disponuje portfoliem produktů.

Klinický protokol pro pacienty podstupující VATS

Analýza variability, zmapování procesů a návrh klinického protokolu pro pacienty, kteří podstupují miniinvazivní výkon video-asistované thorakoskopie, s cílem navýšit objem produkce a podíl miniinvazivní technologie na úkor otevřených operací.

Veřejná správa

Podpořte zajištění dostupné, kvalitní a finančně udržitelné zdravotní péče

Naše doporučení jsou založena na detailních znalostech regulačního a smluvního prostředí, procesů řízení zdravotnických zařízení a rozhodovacích mechanismů lékařů. Předchází jim analýza reálných dat, včetně dopadu demografických změn a nových zdravotnických technologií.

Ukázat příklady ↓

Analýza zdravotních potřeb obyvatel kraje

Analýza potřeby zdravotní péče, jejího současného zajištění a modelace budoucího vývoje sloužící jako podklad pro zdravotní plán kraje.

PODPORA AKTUALIZACE DRG SYSTÉMU NA SLOVENSKU

Technická asistence Ministerstvu zdravotnictví SK a Centru pro klasifikační systém (CKS) při komplexní aktualizaci DRG systému a doporučení pro vývoj konvergence základních sazeb. Příprava metodik pro aktualizaci DRG systému: Definiční příručky, Katalogu případových paušálů a výpočtu relativních vah, Seznamu připočitatelných položek a Datových kontrol. Školení týmu CKS v praktické realizaci aktualizace Definiční příručky – vyhodnocení podnětů ke změně od uživatelů systému, porovnání s aktuálním G-DRG a interní analýza nákladových faktorů ve sbíraných datech.

Poskytovatelé

Zvyšte kvalitu poskytované péče při snížení jejích nákladů

Standardizace klinických postupů je cestou ke zvýšení kvality i efektivity. Pomůžeme vám s vyhodnocením dopadu variability v současných postupech, podpoříme implementaci standardizačních nástrojů včetně jejich projednání s klíčovými klinickými pracovníky a vyhodnocením efektu jejich zavedení.

Ukázat příklady ↓

Vytvoření a implementace klinického protokolu

Analýza variability poskytované chirurgické a anesteziologické péče při resekcích tlustého střeva, návrh klinického protokolu adaptovaného na místní prostředí, podpora jeho zavedení a měření dopadu změn.

Podpora snížení výskytu infekcí v chirurgické ráně

Komplexní rešerše vyzkoušených zahraničních postupů,  návrh metody auditu zdravotnické dokumentace a auditu procesů ve zdravotnickém zařízení a standardizace postupů vedoucích ke snížení výskytu infekcí v chirurgické ráně.

Máte dotazy, chcete si sjednat schůzku?

Kontaktujte nás