Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., se sídlem U Háje 296/22, Braník, 147 00 Praha 4, v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Následující informace Vám přiblíží, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem a proč tak můžeme činit. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli.

Správcem Vašich osobních údajů je Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., IČO: 24125229, se sídlem U Háje 296/22, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „AC“).

Kontaktní osobou, u níž můžete získat další informace je Lenka Kadlecová, e-mail: office@advanceconsulting.cz, telefon: +420 241 432 113.

Jaké osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu?

Osobní údaje zpracováváme na základě platných právních předpisů ČR souvisejících s vedením účetnictví a za účelem poskytování služeb a plnění smluv (kontaktní údaje, údaje předané v souvislosti s plněním smlouvy).

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme zásadně uvnitř AC a nepředáváme je žádným externím dodavatelům.V některých případech využíváme také externích dodavatelů, pročež může docházet k předání osobních údajů těmto dodavatelům za účelem dalšího zpracování osobních údajů pro naše účely. Externí dodavatelé s námi mají uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s vašimi údaji. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí.

V jaké formě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše údaje zpracováváme výhradně v elektronické formě.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, případně po dobu vyplývající ze smlouvy.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů Vám právní řád svěřuje ve vztahu k Vašim osobním údajům následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, jak a za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K Vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni Vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu také kopii Vašich osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

2. Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

3. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, máte v případě, že:

  • popíráte přesnost údajů, které o Vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro shora uvedené účely můžete kdykoli. Pokud se tak stane, přestaneme Vaše osobní údaje pro tyto účely neprodleně zpracovávat.

5. Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webové stránky www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

6. Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. K výmazu Vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na osobu, která má ve společnosti ochranu osobních údajů na starosti, a to následujícími způsoby:

  • e-mailem na adrese office@advanceconsulting.cz,
  • telefonicky na infolince +420 241 432 113.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.